Home
Contact
  Top » Catalog » FAQ My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
 Boilers with ventilator
 Boilers without ventilator
 Boilers for coal 5-25mm
 Boilers for coal 5-25mm & fine c
 Boilers for coal and pellets
 Cast iron boilers
 Fine coal boilers
 Boilers (lower combustion)
 Boilers with piston feeder
 Wood gasifying boilers
 Boilers for pellets
 Wood boilers
 Boilers for pellets and wood chi
 Wood chips boilers
 Fireplace inserts
 Kitchen boilers (boilers)
 Kitchen boilers (stoves)
 Hot water air heaters
 Equipment
 Radiators
 Hot water tanks
 Solar heating
 Accumulation tanks
 Heat pumps
 Underfloor heating
 Fuels: Coal, Pellets
 Other products
 Spare parts
 BARGAINS

Printable Catalog
Manufacturers
What's New? more
Automatic stoker APSB SMOK GC 230V with ceramic burner  30kW - for wet biomass
Automatic stoker APSB SMOK GC 230V with ceramic burner  30kW - for wet biomass
12,750.00zl

See new products
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
IMPORTANT INFORMATION
Shipping
FAQ
VAT
How to buy Products
Payments
Download
References
Address
Contact Us
Facebook
FAQ HEADING_TITLE


FAQ - Frequently asked questions
- czyli cz?sto zadawane pytania

1. Jak zagwarantowa? wysok? sprawno?? kot?a w d?ugim okresie?

Odp.: Kocio? nale?y regularnie czy?ci? za pomoc? stalowych szczotek. Oczyszczenie z osadów umo?liwi dobry odbiór ciep?a przez p?aszcz wodny kot?a. Odpowiednie szczotki znajd? Pa?stwo na www.kotly.com. ?rednica szczotki musi by? tak dobrana, aby mo?na by?o spokojnie j? z kot?a wyci?gn?? (nie dobiera? zbyt du?ego przekroju szczotki, najlepiej gdy jest ona o ok. 5% mniejsza od czyszczonej przestrzeni).

2. Jak wnie?? kocio? z podajnikiem do domu?

Odp.: Kocio? mo?e by? rozebrany, co pozwoli osobno wnie?? podajnik, a osobno sam kocio? (wymiennik). Kocio? nast?pnie nale?y znowu skr?ci? i uszczelni? sylikonem ?aroodpornym.3. Definicje kot?ów z górnym, z dolnym oraz górno-dolnym spalaniem


Kocio? z górnym spalaniema) Definicja kot?a z górnym spalaniem

Przedstawiony na rysunku przekrój kot?a to kocio? górnego spalania. W kot?ach tych powietrze doprowadzane jest pod ruszt od do?u a paliwo spala si? na ruszcie znajduj?cym si? w dolnej cz??ci komory spalania. P?omienie i spaliny za?, unosz? si? ku górze przechodz?c przez ca?e z?o?e paliwa. W kot?ach górnego spalania strefa ?aru stopniowo rozszerza si? do góry obejmuj?c po pewnym czasie ca?? obj?to?? wsadu paliwa. W kot?ach górnego spalania pali si? w?glem, mieszank? w?gla i koksu, drewnem, wszystkimi paliwami sta?ymi.
Kocio? z dolnym spalaniemb) Definicja kot?a z dolnym spalaniem

Kocio? przedstawiony na rysunku (obok) to kocio? dolnego spalania, paliwo spala si? na ruszcie znajduj?cym si? w dolnej cz??ci komory spalania. Powietrze doprowadzane jest pod ruszt. P?omienie i spaliny za?, unosz? si? ku górze bocznym/bocznymi kana?ami wymiennika kot?a. P?omienie i spaliny nie przechodz? przez ca?e z?o?e paliwa. ?ar zajmuje tylko doln? cz??? wsadu. W miejsce spalonego paliwa obsuwa si? (spada) paliwo nowe znajduj?ce si? w komorze spalania.

Kot?y dolnego spalania stosowane s? najcz??ciej do spalania w?gla w sortymencie orzech lub groszek.

c) Definicja kot?a z górno-dolnym spalaniem

Kocio? górno-dolnego spalania (patrz rysunek obok) to kocio? który w komorze spalania ma dodatkow? pionow? przegrod?, która jest elementem wymiennika. W sytuacji gdy kocio? za?adowany jest paliwem to przegroda ta tworzy boczny kana? umo?liwiaj?cy i wymuszaj?cy prac? kot?a w systemie dolnego spalania. Spalanie, ?ar zajmuje tylko doln? cz??? wsadu. P?omienie i spaliny nie przechodz? przez paliwo, bo jest to utrudnione, ale unosz? si? ku górze przechodz?c przez boczny kana? wymiennika. Gdy za?adowane paliwo si? wypala to utrudnienie stopniowo ust?puje, p?omienie i spaliny przechodz? coraz mocniej przez reszt? paliwa. ?ar obejmuje ca?y wsad paliwa a kocio? pracuje jak kocio? górnego spalania. Uzupe?nienie paliwa przywraca dolne spalanie. W kot?ach górno-dolnego spalania pali? mo?na mieszank? w?gla z mia?em, mia?em, w?glem, drewnem i innymi paliwami sta?ymi.


4. Problemy ze z?o?eniem zamówienia

Czasami klient nie mo?e z?o?y? zamówienia za pomoc? sklepu internetowego poprzez wrzucenie do koszyka, wtedy prosimy zamówienie z?o?y? emailem lub faxem podaj?c:

Adres do faktury, Adres do dostawy, Numer telefonu komórkowego/stacjonarnego

oraz Dok?adny opis produktów z wyszczególnieniem cen ze sklepu www.kotly.com
Powody problemów ze z?o?eniem zamówienia: Mo?liwa jest taka konfiguracja przegl?darki i sieci, która uniemo?liwia z?o?enie zamówienia np. je?eli kto? zablokuje strony szyfrowane poprzez SSL. Najcz?stsz? z przyczyn jest zablokowanie przez u?ytkownika (z wiedz? lub bez) jakiej? us?ugi, strony lub stosowanie bezwzgl?dnego proxy, który "keszuje" dane i blokuje prawid?owe wykonanie formularzy. Mo?liwe jest te? ustawienie takiego poziomu bezpiecze?stwa, ?e zablokowana jest mo?liwo?? utworzenia sesji w sklepie.

5. Jak z monta?em kot?a ?

Monta?u mo?e dokona? instalator lub firma z bran?y grzewczej posiadaj?ca stosown? wiedz? oraz uprawnienia w tym zakresie. Fakt monta?u powinien zosta? potwierdzony na karcie gwarancyjnej kot?a podpisem, stemplem oraz dat? monta?u.


6. VAT 8% czy 23% ?

Ceny podane na www.kotly.com zawieraj? 23% podatku VAT. Firma PROSAT jako firma handlowa jest zobowi?zana zawsze stosowa? stawk? 23%. Do zap?aty b?dzie wi?c zawsze tyle ile podano w sklepie internetowym www.kotly.com.

Niektórzy instalatorzy którzy s? p?atnikiem VAT w takiej sytuacji s? w stanie dro?sze kot?y zamontowa? gratis. Dotyczy to sytuacji kiedy modernizacja kot?owni przeprowadzana jest na rzecz osoby fizycznej i dotyczy domu o powierzchni u?ytkowej do 150m2. Procedura ta wygl?da nast?puj?co:

-jako adres do wysy?ki poda? adres gdzie zabudowany b?dzie kocio?

-jako adres do faktury poda? firm? instalacyjn? która b?dzie montowa?a kocio? (firma instalacyjna musi by? p?atnikiem VAT)

-firma instalacyjna (tzw. VATowiec) montuje kocio? i wystawia klientowi faktur? VAT za us?ug? ze stawk? VAT 8% (instalator refakturuje kocio? oraz osprz?t na klienta)

-korzy??: dro?sze kot?y firmy instalacyjne montuj? w takiej sytuacji z regu?y gratis. Klient nie p?aci za robocizn? tylko za zu?yty materia?.

Na terenie woj. ?l?skiego i opolskiego, w promieniu dzia?ania naszej firmy mo?emy poleci? firmy które zamontuj? kocio? nieodp?atnie. W dalszych regionach Polski monta? kot?a najlepiej zleci? lokalnej firmie poniewa? koszty dojazdu monterów by?yby zbyt wysokie.


7. Co z serwisem?

Firma handlowa PROSAT oferuje produkty wy??cznie du?ych producentów zapewniaj?cych ogólnopolski serwis. Gwarantem jest producent. W razie problemów ch?tnie s?u?ymy rad? lub dosy?amy brakuj?ce lub zepsute cz??ci.

8. Co to s? "dost?pne opcje"?

Je?eli klikniemy na dany model kot?a to u do?u najcz??ciej s? do wyboru tzw. "dost?pne opcje". Opcje mog? by? darmowe jak np. podajnik po lewej stronie lub po prawej. Niektóre opcje s? p?atne jak np. ruszt awaryjny w niektórych kot?ach retortowych. Przed wrzuceniem danego produktu do koszyka prosz? pami?ta? o zaznaczeniu odpowiednich opcji.


9. Jak ustawi? dobrze kocio? z podajnikiem ?

Bardzo wa?n? spraw? jest doprowadzenie w?a?ciwej ilo?ci powietrza do spalania. Powietrza dostarczy? trzeba w ilo?ci minimalnej zapewniaj?cej pe?ne spalenie w?gla.
Wizualnie mo?na to przedstawi? tak: Resztki ?aru powinny znajdowa? si? na ko?nierzu retorty, ale spada? z retorty powinien ju? tylko popió?. Groszek powinien si? pali? na retorcie, a nie w jej ?rodku. "Wypalony krater" w retorcie to oznaka zbyt du?ego strumienia powietrza. Za du?y strumie? powietrza wych?adza kocio? i powoduje obni?enie sprawno?ci.
Ustawienia przys?ony wentylatora lub mocy wentylatora trzeba dopasowa? do warunków zewn?trznych (temperatury). Wentylator (wlot do wentylatora) powinien by? przys?oni?ty czasami nawet w 80 - 90 %. Im temperatura na zewn?trz ni?sza tym wi?kszy naturalny ci?g kominowy, a w zwi?zku z tym bardziej ograniczy? nale?y nadmuch. Spalaniem sterowa? musi programator kot?a a nie ci?g kominowy.
Kiedy w?giel dobrze si? spala to ogie? jest koloru ?ó?tego i rozchodzi si? nie tylko w gór? ale tak?e na boki. Ogie? koloru bia?ego oznacza, ?e dop?yw powietrza jest zbyt du?y. Czerwony dymi?cy ogie? za? jest oznak?, ?e dop?yw powietrza jest za ma?y.
P?omie? powinien by? stoj?cy. Z retorty nie mo?e bucha? ogie? jak z palnika.

Np. w kot?ach Eko-Tech firmy Termo-Tech klasyczny stosunek ustawienia czasu podawania w?gla do czasu przedmuchu to 1 do 3.

1. przyk?ad: 10 sekund podawanie w?gla/30 sekund przedmuch

2. przyk?ad: 15 sekund podawanie w?gla/45 sekund przedmuch

Latem stosunek ten mo?e wynosi? 1 do 4. Np. 5 sekund podawanie w?gla/20 sekund przedmuch.

Histerez? ustawi? najlepiej na 1 stopie? (Ewentualnie 2 stopnie je?eli nie ma takiej mo?liwo?ci).

Czas, po którym podajnik si? w??czy pomimo tego, ?e temperatura nie spad?a poni?ej zadanej

ustawi? na 20 minut.

Parametry pracy kot?a zale?ne s? od wielu czynników (jako?ci opa?u, instalacji, standardu budynku,...) dlatego cz?sto nieodzowny jest do?wiadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kot?a.


10. Dymienie z kot?a?

Gdy nap?yw powietrza do kot?a jest wi?kszy od ci?gu kominowego to kocio? b?dzie dymi?. Trzeba doj?? do tego, co jest powodem za ma?ego ci?gu kominowego:
- z?y komin (dziurawy, przekucia do innych kana?ów kominowych)

- za ma?y przekrój lub wysoko??

- nieocieplony komin zewn?trzny

- dodatkowe urz?dzenia pod??czone do tego samego kana?u kominowego
- zanieczyszczony komin lub kocio?
- z?ej konstrukcji kolano lub kolana na drodze do komina (za du?e k?ty, za du?o kolan)
- brak wzniosowego zamontowania przy??cza kominowego

(spaliny ju? po wyj?ciu z kot?a powinny i?? lekkim skosem w gór?)
- za g??bokie wpuszczenie przy??cza w komin

- kratka wentylacyjna pod sufitem o zbyt du?ych rozmiarach

(kratka mo?e generowa? ci?g w z?ym kierunku)
Dodatkowo przy kot?ach z nadmuchem nale?a?oby ograniczy? ilo?? podawanego powietrza:

- metalow? przys?on? która jest najcz??ciej na wentylatorze

- w parametrach ustawianych na sterowniku kot?a

Wychodz?cy dym z pieca jest naturalnym objawem przy rzadkim rozpalaniu w piecu szczególnie w okresie lata gdy temperatury s? wysokie. Brak ci?gu kominowego, brak podci?nienia wytwarzanego przez komin jest tego powodem. Aby objaw ograniczy? wystarczy bezpo?rednio przed rozpaleniem w piecu do komina przez wyczystk? (na dole, gdzie? w piwnicy) w?o?y? gazet? i j? zapali? - wyczystk? zamkn??. Ci?g kominowy si? wytworzy z pieca dymi? si? nie b?dzie.11. Zrywanie zawleczki lub blokowanie ?limaka w kotle z podajnikiem ?
Opis I

Zerwanie zawleczki, blokowanie ?limaka to taka sama usterka jak przepalenie (wybicie) bezpiecznika w instalacji elektrycznej. Taka usterka nie podlega gwarancji i nie jest gwarancj? producenta lub importera obj?ta. Trzeba bezpiecznik wymieni? i tyle.

Gdy kocio? zrywa zawleczk? (bezpiecznik), blokuje ?limak to powodem mo?e by?:

  1. Z?ej jako?ci paliwo.

  2. Niew?a?ciwa obs?uga serwisowa lub jej ca?kowity brak.

a. ?limak zu?yty – rdzawe w?ery na ?limaku utrudniaj?ce przesuwanie si? w?gla i obracanie ?limaka.

b. rura podawcza od strony wewn?trznej ma ubytki lub w?ery o chropowatej powierzchni. Powierzchnia rury blokuje przesuw paliwa, utrudnia ruch ?limaka i opa?u. Dzia?a hamuj?co jak struktura papieru ?ciernego o grubej ziarnisto?ci.

Jak temu zaradzi? ?

Dwa razy do roku:

  1. ?limak wymontowa? i czy?ci? - piaskowa? lub szlifowa?, ewentualnie wymieni?.

  2. rur? podawcz? od strony wewn?trznej czy?ci?, drapa?, szlifowa? tak aby jej powierzchnia by?a g?adka.

  3. Kolano retorty dok?adnie czy?ci?. Zalegaj?ce tam spieki musz? by? usuni?te.

Jak wida? czynno?ci zwi?zane ze zrywaniem zawleczki lub blokowaniem ?limaka polegaj? g?ównie na czyszczeniu kot?a (wymiennika, mechanizmu podawczego) i wymianie zu?ytych, wyeksploatowanych cz??ci.

Prace polegaj?ce g?ównie na czyszczeniu wykona? najlepiej we w?asnym zakresie lub zleci? je instalatorowi który kocio? zamontowa?. To prace odp?atne dlatego do nich sprzedawcy, producenta lub importera wzywa? nie trzeba.

Skuteczno?? wysi?ku utrzymywania kot?a i jego mechanizmów w higienicznym stanie jest gwarantowana. Czyszczenie kot?a i utrzymywanie podzespo?ów w nale?ytym stanie technicznym to podstawowe obowi?zki u?ytkownika. Po ich spe?nieniu dolegliwo?ci zrywania zawleczki, blikowanie ?limaka z pewno?ci? nie b?d? wyst?powa?.

Opis II
Gdy dochodzi do blokowania lub zrywania zawleczki trzeba wyci?gn?? ?limak razem z motoreduktorem. Wybi? zawleczk? i wyci?gn?? ?limak z motoreduktora. Wyczy?ci? rur? w której ?limak si? znajduje. Mog?o dosta? si? tam np. drewno lub kamie?. Po d?u?szym okresie u?ytkowania w rurze osiada si? i cementuje py?. Ten py? nale?y usun??. Nieuzasadnione, coraz cz??ciej wyst?puj?ce blokowanie ?limaka kot?a podajnikowego lub zrywanie zawleczki spowodowane mo?e by? te? korozj? lub zu?yciem ?limaka. Wilgotny w?giel + agresywne zwi?zki w nim wyst?puj?ce (siarka) s? tego przyczyn?. Nierówno?ci, porowato??, ubytki, wyszczerbienia, pogi?cia powoduj? znaczny wzrost oporów podczas obracania si? ?limaka co w konsekwencji prowadzi do zrywania zawleczki, blokowania ?limaka i wy?wietlenia alarmu na sterowniku.

Co w takiej sytuacji nale?y robi??

?limak piaskowa?, szlifowa? (powierzchnia ?limaka musi by? g?adka o metalicznym po?ysku), malowa? farb? antykorozyjn? lub ?limak wymieni? na nowy. Ewentualne zamówienie na ?limak przes?a? wraz z dok?adnym okre?leniem producenta i modelu kot?a. W zamówieniu nale?y poda? d?ugo?? cz??ci roboczej ?limaka, d?ugo?? i ?rednic? cz??ci chwytowej ?limaka - osi wchodz?cej do motoreduktora. Poda? te? trzeba czy cz??? chwytowa ma wyfrezowany rowek na klin lub jest otworek na zawleczk? – ?rubk?. Przed z?o?eniem - wprowadzeniem ?limaka do motoreduktora cz??? chwytow? ?limaka nasmarowa? towotem. Zabezpieczy to nas przed niebezpiecze?stwem zatarcia ?limaka w motoreduktorze.

Opis III

Kocio? podajnikowy wymaga systematycznych przegl?dów i serwisowania. Inaczej ?limak b?dzie si? blokowa?. Blokuj?cy si? ?limak powoduje prac? silnika na zwarciu - bez oporów indukcyjnych. Silnik pracuje jak grzejnik uzwojenie przegrzewa si?.
Ten stan prowadzi do uszkodzenia kondensatora i cewki rozruchowej, czasami ca?kowitego spalenia silnika (wtedy pod napi?ciem silnik ju? nie buczy).
W jednym i drugim przypadku silnik nadaje si? tylko do naprawy w zak?adzie - przewijanie silników elektrycznych.

Profilaktycznie po 3 – 4 latach pracy silnika elektrycznego w kotle podajnikowym, mowa o silniku motoreduktora, trzeba wymieni? kondensator silnika. Sprawa za 15 z? a k?opotów robi za z?otych 1500.

12. Przepali? si? i spad? z zawieszenia deflektor po pó? roku eksploatacji kot?a podajnikowego?

Deflektor jest elementem eksploatacyjnym kot?a i tak jak ruszt w kot?ach klasycznych ulega zu?yciu, dlatego trzeba go po pewnym czasie wymieni?. Czas u?ytkowania deflektora ulega znacznemu skróceniu, gdy nadmuch z wentylatora jest za du?y i za intensywny. Gdy deflektor po krótkim okresie eksploatacji si? uszkodzi? to nie jest to wada kot?a lecz oczywista konsekwencja wdmuchiwania do kot?a nadmiernej ilo?ci powietrza. Agresywny ?ar z retorty doprowadzi? do uszkodzenia deflektora. Kocio? w takiej sytuacji nie pracuje jak urz?dzenie grzewcze, ale jak palenisko u kowala w którym stal si? topi i deflektor mo?e si? przepali?. Tak?e inne cz??ci eksploatacyjne jak np. kszta?tki ceramiczne, ruszta, ?limaki nie podlegaj? wymianie w ramach gwarancji. W wyj?tkowych przypadkach gwarancja obejmuje te cz??ci tak?e, ale mo?e to by? w ograniczonym zakresie, np. czasowo.

13. Co kiedy nie u?ytkujemy kot?a ?

Nie u?ytkowany kocio? zawsze musi pozosta? zalany wod?. Nie spuszczamy na ten okres wody z instalacji c.o. Latem najlepiej otworzy? wszystkie furtki aby ?rodek kot?a móg? by? przewietrzony w celu usuni?cia gromadz?cej si? tam wilgoci. Na ten okres warto te? wy??czy? z zasilania sterownik kot?a tak aby podczas burzy nie zosta? on uszkodzony przez pioruny. Tak?e w czasie sezonu grzewczego podczas dni burzowych naszym maszynom elektronicznym mo?e zagrozi? udar przepi?ciowy.


14. Ruszt ruchomy kot?a rusza si? coraz mniej. Ruszt ruchomy si? zablokowa?.

Ruszt ruchomy, zawieszenie rusztu, u?o?yskowanie rusztu w kotle nara?one jest na wyj?tkowo niekorzystne warunki pracy. Popió? i wysoka temperatura powoduj?, ?e ruszt bez czyszczenia i konserwacji si? zapiecze - zostanie unieruchomiony. Co to jest konieczno?? czyszczenie kot?a w tym rusztów nie trzeba t?umaczy?. Przy okazji trzeba zawsze sprawdzi? czy kamie? lub metalowy element nie wszed? mi?dzy ruszta i nie zablokowa? rusztu ruchomego. W ramach konserwacji natomiast trzeba na zimnym kotle miejsca u?o?yskowania rusztu, miejsca wzajemnie mi?dzy sob? si? przesuwaj?ce lub obracaj?ce czy?ci? i smarowa?. Najlepiej smarowa? przechodzonym olejem lub olejem nap?dowym. Co pewien czas te miejsca przesmarowa? - mocno pomalowa? olejem – olej ma ocieka?. Gdy ruszt ma ograniczony ruch lub dosz?o do zablokowania rusztu to trzeba wszystko dok?adnie wyczy?ci? a miejsca u?o?yskowania trzy dni pod rz?d malowa? przechodzonym olejem lub olejem nap?dowym. Pó?niej ruszt trzeba rozebra?. Po dok?adnym wyczyszczeniu wszystkich elementów, miejsca u?o?yskowania rusztu ruchomego nasmarowa? - najlepiej smarem grafitowym. Zamontowa? ponownie ruszt w kotle. Czyszczenie kot?a w tym czyszczenie rusztu, konserwacja rusztu to podstawowe obowi?zki nale??ce do u?ytkownika kot?a lub na zlecenie u?ytkownika instalatora. Usterki spowodowane niew?a?ciw? konserwacj? kot?a lub ca?kowitym brakiem czynno?ci obs?ugowych kot?a mog? by? usuwane tylko odp?atnie.
        

        

Cookie
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług czy statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Languages
Polski English Deutsch

Currencies
Information
IMPORTANT INFORMATION
Shipping
FAQ
VAT
How to buy Products
Payments
Download
References
Address
Contact Us
Polish boilers
  

 

Shopping Cart more
0 items
Login Here
Log-in if you have an account:
E-Mail address:
Password:
Remember password
Please read!
Bestsellers
01.Angle brackets for side fed KORAD radiators (kit for one radiator)
02.Cleaning brush 70 mm (Screw-thread: M12)
03.Steel flexible brush rod (length: 0,7m, thread: 12mm)
04.Cleaning brush 60 mm (Screw-thread: M12)
05.Cleaning brush 30x80 mm (Screw-thread: M12)

Copyright © 1984-2014 PROSAT
Please send all comments to Admin
On this website we are using cookies files. If you want, you can turn off cookies in your browser settings. Cookies policy
Ebita