Home
Contact
  Top » Catalog » Poradnik My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
 Boilers with ventilator
 Boilers without ventilator
 Boilers for coal 5-25mm
 Boilers for coal 5-25mm & fine c
 Boilers for coal and pellets
 Cast iron boilers
 Fine coal boilers
 Boilers (lower combustion)
 Boilers with piston feeder
 Wood gasifying boilers
 Boilers for pellets
 Wood boilers
 Boilers for pellets and wood chi
 Wood chips boilers
 Fireplace inserts
 Kitchen boilers (boilers)
 Kitchen boilers (stoves)
 Hot water air heaters
 Equipment
 Radiators
 Hot water tanks
 Solar heating
 Accumulation tanks
 Heat pumps
 Underfloor heating
 Fuels: Coal, Pellets
 Other products
 Spare parts
 BARGAINS

Printable Catalog
Manufacturers
What's New? more
Automatic set for biomass burning AZSB 30 GZ 230V with cast-iron burner 30kW
Automatic set for biomass burning AZSB 30 GZ 230V with cast-iron burner 30kW
16,150.00zl

See new products
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
IMPORTANT INFORMATION
Shipping
FAQ
VAT
How to buy Products
Payments
Download
References
Address
Contact Us
Facebook
Poradnik HEADING_TITLE

Jak dobra? odpowiedni do Twoich potrzeb kocio? centralnego ogrzewania?

1. Moc

Najpierw nale?y okre?li? moc kot?a, jaka b?dzie potrzebna do ogrzewania Twoich pomieszcze?.

Tradycyjnie wysoko?? pokojów w domu mieszkalnym to oko?o 2,60m. Je?eli tak jest w Twoim przypadku, to orientacyjn? moc kot?a mo?esz odczyta? z nast?puj?cej tabeli:

Orientacyjne parametry doboru mocy kot?a

Moc kot?a:

[kW]

10

14

16

20

23

25

28

34

45

Zalecany na powierzchni?:

[m2]

85

120

135

170

200

220

245

300

400


Je?eli masz wi?c np. zamiar ogrza? dwa poziomy domu o wymiarach 7 na 10 metrów to powierzchnia, któr? chcesz ogrza? to

2*(7x10), czyli 140 metrów kwadratowych.

Powiniene? wi?c wybra? kocio? o mocy oko?o 16 kW.

Je?eli wysoko?? pomieszcze?, które zamierzasz ogrza?, jest inna to kliknij tutaj:

Wzór na obliczanie mocy kot?a
Paliwem podstawowym wielu kot?ów jest generalnie w?giel lub koks. Przy opalaniu paliwem zast?pczym o mniejszej kaloryczno?ci np. drewnem, kocio? powinien by? o stopie? wi?kszy. Dlatego zawsze nale?y zwróci? uwag? dla jakiego paliwa podawana jest moc nominalna, np. przy kot?ach zgazuj?cych drewno moc jest ju? podana dla drewna.
Powy?sza tabela zastosowanie ma dla starszych domów. Gdy Twoja instalacja grzewcza jest nowoczesna o ma?ej ilo?ci wody w rurach, a budynek dobrze ocieplony, to mo?esz dobra? kocio? o jeden stopie? mniejszy.

Powy?sze zalecenia co do mocy kot?a obejmuj? ju? ogrzewanie ciep?ej wody u?ytkowej.
Do powierzchni ogrzewanej nie warto wlicza? pomieszcze? bardzo rzadko ogrzewanych typu gara? lub piwnica, poniewa? prowadzi to do przewymiarowania kot?a przez co rzadko b?dzie on pracowa? z zalecan? temperatur? 60-85 stopni Celsjusza.

2. Sterowanie

Aby zagwarantowa? dobre spalanie paliwa kot?y bez podajnika wyposa?a si? w automatyczne napowietrzanie:

miarkownik spalania – mechanicznie podnosi dolne drzwiczki wlotu powietrza w zale?no?ci od ??danej temperatury

wentylator - wdmuchuje powietrze do komory spalania (najcz??ciej od strony rusztu), wentylator stosuje si? w po??czeniu ze sterownikiem.

Ten osprz?t czasami jest ju? w komplecie, a czasami jest to dodatkowo p?atna opcja (patrz opis kot?a u do?u).3. Kocio? z podajnikiem

Je?eli cenisz sobie wygod?, a sytuacja finansowa na to pozwala, to bardzo dobrym rozwi?zaniem jest zakup kot?a ekologicznego z automatycznym podajnikiem paliwa. Charakterystyczn? cech? tych kot?ów jest palenisko, spalaj?ce porcj? paliwa niezb?dn? do otrzymania ??danej temperatury wody. Nadmuch powietrza równie? odbywa si? automatycznie, dlatego spaliny emitowane w trakcie pracy kot?a s? czyste. W komplecie zawsze jest ju? sterownik, wentylator oraz podajnik paliwa wraz z silnikiem. Obs?uga kot?a sprowadza si? do okresowego (?rednio co 3-14 dni) nape?niania pojemnika zasypowego paliwem. Pojemnik mo?e by? usytuowany po lewej lub prawej stronie kot?a (w zale?no?ci od potrzeb klienta). Na kocio? patrzymy w takiej sytuacji zawsze od przodu kot?a, czyli od strony sterownika. Kot?y z automatycznym podajnikiem paliwa wykorzystuje si? równie? do ogrzewania ciep?ej wody u?ytkowej (tak?e latem). Kot?y z podajnikiem to wed?ug nas najlepsze ?ród?o ciep?a w Twoim domu.

4. Obieg zamkni?ty czy otwarty ?

W Polsce monta? kot?ów na paliwa sta?e najcz??ciej robiony jest w instalacjach otwartych. W najwy?szym punkcie takiej instalacji jako zabezpieczenie montujemy wtedy naczynie wzbiorcze otwarte. Przyk?ad obiego otwartego Naczynie wzbiorcze nale?y dobra? na podstawie ilo?ci wody w instalacji c.o. (na poziomie 4-5% ilo?ci ca?kowitej wody w c.o.). Przyk?ad monta?u naczynia otwartego (element nr 8 na rysunku) pokazano obok.

Je?eli ustawodawstwo kraju oraz instrukcja obs?ugi kot?a dopuszcza montowanie w systemach zamkni?tych to takie rozwi?zanie warto wybra?. Konieczne jest jednak prawid?owe zabezpieczenie kot?a oraz instalacji przed nadmiernym ci?nieniem oraz zagotowaniem wody:

Kliknij tutaj aby dowiedzie? si? wi?cej o obiegach zamkni?tych

Ka?d? instalacj? warto zabezpieczy? stosuj?c zawory bezpiecze?stwa 1,5 bar oraz 2 bar. Na zasilaniu zalecamy monta? grupy bezpiecze?stwa (zawór bezpiecze?stwa + odpowietrznik + manometr), a na powrocie samego zaworu bezpiecze?stwa.


5. Pod??czenie

Nadszed? czas, aby pod??czy? kocio? do komina, s?u?y do tego przy??cze (rura ??cz?ca kocio? z kominem), które wyst?puje najcz??ciej w formie prostej rury o d?ugo?ci oko?o 35cm lub w formie kolana.

Dla przyk?adu pod??czenie za pomoc? przy??cza prostego (element nr 1 na rysunku) pokazuje poni?szy rysunek:

Przekrój pod??czenia kot?a Z?biec

1 - przy??cze, 2 - czopuch, 3 - kocio? z górnym spalaniem, 4 - miarkownik


6. Pompa

Podczas ka?dej modyfikacji instalacji warto za?o?y? pomp? obiegow? centralnego ogrzewania, która b?dzie wod? z kot?a c.o. t?oczy?a przez rury, grzejniki,... Instalacja z pomp? cechuje si? bowiem mniejsz? bezw?adno?ci?, a ciep?o dociera tak?e do najbardziej oddalonych grzejników. Je?eli nie ma dok?adnego projektu instalacji c.o. który wyszczególnia wszystkie elementy to pomp? dobieramy na podstawie wysoko?ci s?upa wody tzw. pionu. Wysoko?? pionu to odleg?o?? od kot?a do najwy?szego grzejnika. Poni?ej przedstawili?my uproszczony sposób na dobór pompy dla domu o standardowej wysoko?ci pomieszcze?, czyli ok. 2,6m:

1.dom parterowy (kocio? i grzejniki na parterze) =>
pompa o wysoko?ci pionu 2m

2.dom parterowy (kocio? w piwnicy, grzejniki na parterze) =>
pompa o wysoko?ci pionu 4m

3.dom pi?trowy (kocio? w piwnicy, grzejniki na parterze i pi?trze)
=> pompa o wysoko?ci pionu 6m

4.dom pi?trowy (kocio? w piwnicy, grzejniki na parterze oraz na dwóch pi?trach) => pompa o wysoko?ci pionu 6m lub 8m.

Je?eli w instalacji jest osobny obieg na bojler (wymiennik) ogrzewaj?cy ciep?? wod? u?ytkow? to wod? z c.o. poprzez p?aszcz wodny lub w??ownic? bojlera najcz??ciej przetacza pompa o wysoko?ci pionu 2 lub 4m.
Aby pompa nie pracowa?a ca?y czas warto zakupi? do pompy sterownik który wy??czy j? kiedy kocio? ju? wyga?nie. Je?eli kocio? ma sterownik który steruje prac? wentylatora kot?a to najcz??ciej mo?na pod ten sam sterownik podpi?? te? pomp? obiegow? i dodatkowy sterownik pompy nie jest konieczny.

7. Wymiennik c.w.u.

Warto aby kocio? ogrzewa? tak?e ciep?? wod? u?ytkow?. B?dzie potrzebny w tym celu wymiennik ciep?a (potocznie zwany bojlerem lub zasobnikiem). Wymiennik taki musi posiada? p?aszcz wodny (tzw. wymiennik dwup?aszczowy) lub w??ownic?. W uproszczeniu bojler dobieramy na podstawie ilo?ci osób w gospodarstwie domowym: 1-2 osoby: 80L, 3-4 osoby: 100L, 5 osób: 120L, 6-7 osób 140L. Je?eli w przysz?o?ci planujemy do?o?enie instalacji solarnej to mo?emy zakupi? od razu wi?kszy zasobnik z dwiema w??ownicami.

8. Zawór czterodrogowy

Aby wyd?u?y? ?ywotno?? kot?a oraz oszcz?dnie spala? paliwo zaleca si? zastosowanie zaworu mieszaj?cego czterodrogowego. Poni?ej dokumenty które opisuj? zasad? jego dzia?ania:

Schemat pod??czenia kot?a z podajnikiem oraz zasobnikiem c.w.u.
Prezentacja zasady dzia?ania mieszaczy (Power Point, 1,5 MB)

Zawór czterodrogowy cz??? gor?cej wody wychodz?cej z kot?a kieruje z powrotem do niego. Podniesienie temperatury wody powracaj?cej do kot?a przeciwdzia?a zjawisku korozji niskotemperaturowej i wyd?u?a ?ywotno?? kot?a. T? sam? ilo?? wody powracaj?cej z grzejników zawór czterodrogowy z kolei kieruje z powrotem na zasilanie grzejników c.o. To z kolei umo?liwia wiosn? i jesieni? prac? kot?a z zalecan? temperatur? co najmniej 60 st. C przy jednoczesnym utrzymywaniu w obiegu grzejnikowym ni?szej temperatury zgodnej ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energi?.

Je?eli nie ma potrzeby obni?ania temperatury wody zasilaj?cej grzejniki bo na grzejnikach s? za?o?one zawory i g?owice termostatyczne, to wystarczy jedynie zamontowa? zawór trzydrogowy na powrocie do kot?a aby podnie?? temperatur? powrotu. Mo?na to zrobi? zaworem r?cznym lub najlepiej termostatycznym.


9. Jak dobiera si? grzejniki centralnego ogrzewania ?

Grzejniki stalowe KORAD to wysokiej jako?ci produkty spe?niaj?ce najbardziej rygorystyczne wymagania norm jako?ciowych. Nadaj? si? do wszystkich instalacji c.o.

Kliknij tutaj aby dobra? grzejnik KORAD do powierzchni pokoju


Grzejniki aluminiowo-miedziane REGULUS to grzejniki które idealnie sprawuj? si? w nowoczesnych instalacjach c.o. w których praca kot?a jest sterowana automatycznie: zmechanizowane podawanie paliwa oraz nadmuch.

Kliknij tutaj aby dobra? grzejnik REGULUS do powierzchni pokoju


10. Kolektory s?oneczne

Ogrzewanie ciep?ej wody u?ytkowej panelami solarnymi to bardzo dobry pomys?. Jest to ekonomicznie uzasadniona inwestycja której zakup zwróci si? w nied?ugim czasie.

Je?eli chodzi za? o dogrzewanie domu kolektorami s?onecznymi to jest to du?y wydatek którego okres zwrotu jest d?ugi. Dlatego nie polecamy stosowania wspomagania c.o. kolektorami s?onecznymi.

Aby ogrza? ciep?? wod? u?ytkow? najlepiej zakupi? zasobnik cwu solarny, taki bojler ma dwie w??ownice. Zestawy solarne ze zbiornikami ciep?ej wody u?ytkowej z 2 w??ownicami przeznaczone s? do wspó?pracy z dowolnym kot?em c.o. Dolna w??ownica s?u?y do pod??czenia uk?adu solarnego. Inne ?ród?o ciep?a (np. kocio?) pod??czamy pod górn? w??ownic?. Dodatkowo za ma?? kwot? mo?emy jeszcze dokupi? grza?k? elektryczn?. Zestaw solarny ma swój sterownik. Dlatego nie jest konieczne obs?ugiwanie kolektorów s?onecznych z poziomu kot?a. S? to bowiem dwa niezale?ne obiegi które spotykaj? si? w zasobniku c.w.u.


11. Kalkulator przekroju komina
Oblicz wymagany przekrój komina w zale?no?ci od mocy kot?a oraz wysoko?ci komina przy u?yciu wygodnego kalkulatora:

        

        

Cookie
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług czy statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Languages
Polski English Deutsch

Currencies
Information
IMPORTANT INFORMATION
Shipping
FAQ
VAT
How to buy Products
Payments
Download
References
Address
Contact Us
Polish boilers
  

 

Shopping Cart more
0 items
Login Here
Log-in if you have an account:
E-Mail address:
Password:
Remember password
Please read!
Bestsellers
01.Angle brackets for side fed KORAD radiators (kit for one radiator)
02.Cleaning brush 70 mm (Screw-thread: M12)
03.Steel flexible brush rod (length: 0,7m, thread: 12mm)
04.Cleaning brush 60 mm (Screw-thread: M12)
05.Cleaning brush 30x80 mm (Screw-thread: M12)

Copyright © 1984-2014 PROSAT
Please send all comments to Admin
On this website we are using cookies files. If you want, you can turn off cookies in your browser settings. Cookies policy
Ebita